Zarówno w przypadku rozmowy z osobą dorosłą, jak i z dzieckiem, zadawane pytania dotyczą przede wszystkim przyczyny, dla której osoba ta zgłosiła się na spotkanie z psychologiem. 

Jakimś rodzajem szczególnego wyjątku jest sytuacja, gdy dziecko „jest kontaktowane” z psychologiem w celu np. ustalenia, jakie relacje łączą je z rodzicami (zwykle dotyczy to spraw rozwodowych i ma związek z określeniem warunków kontaktu i relacji obojga rodziców z dzieckiem). W powyższym przypadku rozmowa oraz badania psychologiczne dotyczą zbadania, z którym rodzicem dziecko ma lepszy kontakt, co może warunkować decyzję sądu dotyczącą zamieszkania dziecka u określonego rodzica. 

Inną sytuacją jest, gdy dziecko jest kierowane na badania psychologiczne z powodu np. kłopotów wychowawczych, jakie sprawia (w domu albo w szkole) – w tym przypadku pytania dotyczą zwykle sytuacji, w których występują ww. kłopotliwe zachowania oraz określenia ich potencjalnych przyczyn.