Pierwsza wizyta służy przede wszystkim wstępnemu zdefiniowaniu problemów pacjenta oraz skonstruowania jego wstępnej diagnozy. Wymaga więc szczegółowego wywiadu psychologicznego obejmującego cały okres życia pacjenta – od urodzenia do dnia dzisiejszego. W wywiadzie tym zawarte są m.in. treści dotyczące rodziny pochodzenia pacjenta, jego dzieciństwa, relacji z bliskimi osobami i innymi ludźmi, sposobu wychowania i wymagań rodzicielskich wobec niego, postrzegania siebie samego w relacji ze światem oraz widzenie siebie we własnych oczach (np. radzenie sobie z problemami, sukcesy i porażki, mocne i słabe strony). Elementem dodatkowym i niezbędnym są również zagadnienia związane z okresem dojrzewania, nawiązywaniem relacji erotycznych i seksualnych oraz postrzegania siebie i własnej seksualności.